Blender Git Loki

Git Commits -> Revision da2a8cd

Revision da2a8cd by Sergey Sharybin (cycles_hair_bvh)
May 4, 2016, 15:43 (GMT)
Merge branch 'master' into cycles_hair_bvh

Commit Details:

Full Hash: da2a8cde73a8bd793ffbc78afddbbba1e2d7a6b5
Parent Commits: 400b855, 875df1e

Tehnyt: Miika HämäläinenViimeksi päivitetty: 07.11.2014 14:18MiikaH:n Sivut a.k.a. MiikaHweb | 2003-2021